Kalpošana un žēlastības līdzekļi

“Lai mēs pie šīs ticības nāktu, ir iedibināts kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu pasniegšanai.”

Šajos vārdos ir ietverta misija. Kāds autors ir rakstījis, ka 5. artikuls ir jāuzskata

“par pamatu pamatu, uz kura zem Kristus pavēles sludināt pasaulē Viņa vārdu gulstas gan ķēnišķā priesterība, gan aicinātā mācītāja amats.”

Tas attiecas uz Baznīcas uzdevumu Gara vadībā runāt un dzīvot, svinēt un sludināt labo vēsti, ka Dievs Jēzus dēļ ir samierinājis visus grēciniekus ar sevi, atņemdams viņu grēkus un uzlikdams tos savam Dēlam. Tas nav nekas cits, kā nopietna attieksme pret patiesību, ka caur Evaņģēlija sludināšanu Svētais Gars dāvā ticību.
Turpināt Kalpošana un žēlastības līdzekļi lasīšanu

Tukšuma piepildīšana

“Boulinga spēles vienatnē” problēma garīgajā sfērā pastāv apstāklī, ka vienīgais, kas mums pieder vienatnē, ir tukšums. Šo tukšumu reizēm spēj aizpildīt emocionālisms, bet, kad emocijas, subjektīvās jūtas, īslaicīgā laime izgaist un tā drīz vien izgaist -, tad tūkšums atgriežas un šķiet tāds, kāds tas ir – vēl tukšāks un bezcerīgāks.
Turpināt Tukšuma piepildīšana lasīšanu

Žēlastības līdzekļi

“Dievs vienmēr darbojas mūsu labā. Mēs to zinām nevis tādēļ, ka varam sevī gūt mierinājumu, bet gan tādēļ, ka mēs varam uzlūkot Viņu Viņa varenajā, objektīvajā un patiesajā apsolījuma un dzīvības vārdā.”

Turpināt Žēlastības līdzekļi lasīšanu