Augsburgas ticības apliecība

Augsburgas ticības apliecību sarakstīja Melanhtons, tuvs Lutera draugs un līdzstrādnieks, jo Luters pats toreiz nevarēja tur atrasties. Tā izveidota no veselas virknes iepriekš sagatavotu darbu, kuru autoru vidū ir pats Luters, un arī pašu ticības apliecību viņš atzina par labu. Augsburgas ticības apliecību sarakstīja vācu un latīņu valodā; abi teksti tika iesniegti ķeizaram un uzskatīti par līdzvērtīgiem, lai arī tradicionāli visi tulkojumi tiek veikti no latīņu valodas. Bieži tomēr ir tā, ka šie abi teksti paskaidro un papildina viens otru.
Turpināt Augsburgas ticības apliecība lasīšanu

Cīņa par pareizo mācību

Maldu mācības nav apkarotas vienreiz pa visām reizēm apustuļu laikā. Baznīcas vēsture ir kā gara cīņa, lai saglabātu Kristus vēsti šķistu, gluži tādu, kā to sludināja Kristus apustuļi. Arī šī iemesla dēļ radās nepieciešamība izveidot ticības kopsavilkumus, ticības apliecības, lai pastāvētu pie patiesības un noraidītu maldus.
Turpināt Cīņa par pareizo mācību lasīšanu

Patiesība un nepatiesība, kas tikai pretendē uz patiesību

Kā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Pats Dievs ir atbildējis uz šo jautājumu, kad Viņš atklājās, lai vadītu mūs atpakaļ pie sevis. Sākotnēji tas notika caur Vecās Derības praviešiem un ļaudīm, bet beidzot un galīgā veidā caur Jēzu Kristu, Dieva Dēlu (Ebr.1:1-2). To darīdams Kristus ir licis pamatu jaunai sadraudzībai starp Dievu un cilvēkiem, un devis žēlastības līdzekļus, kas mūs ieved šajā sadraudzībā. Par to tad ari runā kristīgā vēsts, kas savā būtībā ir vēsts par Kristu.
Turpināt Patiesība un nepatiesība, kas tikai pretendē uz patiesību lasīšanu