“Dieva problēma”

Tā kā mēs esam grēcinieki, mūsu galvenā problēma ir Dievs, kas pieprasa pilnību, pilnīgu taisnīgumu. Tas, ka mēs neesam pilnīgi, ka mūsu dzīve nav pilnīga mūsu grēka dēļ, ir patiesa problēma – protams, nevis Dievam, bet mums, jo Dievs, kas ir pilnīgi taisns, ir dusmīgs par mūsu grēku un to soda.
Turpināt “Dieva problēma” lasīšanu

Bez Dieva nosodījuma

Kopš grēkā krišanas brīža cilvēki saprotamu iemeslu dēļ cieš savu grēka un tās nepielūdzamās varas dēļ, kas grēkam ir pār viņu dzīvi. Pat kristīgi vīrieši un sievietes pazīst vainas un neveiksmes realitāti: “Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom.7:19).
Turpināt Bez Dieva nosodījuma lasīšanu

Krusta godība

Pēc ilgas cīņas Baznīcai nācās skaidri apliecināt, ka Jēzus vienā personā pastāv divas dažādas – bet nedalāmas – dabas. Kā Dievcilvēks Viņš ieguva cilvēkiem grēku piedošanu, dzīvību un pestīšanu. Viņš neguva uzvaru ierastajā iekarojumu ceļā. Jēzus drīzāk apgrieza otrādi ierastos cilvēku sasniegumu veidus un ieguva uzvaru caur pašuzupurēšanos.
Turpināt Krusta godība lasīšanu

Viens Kungs, viena ticība

Par laimi, neskatoties uz visiem XVI gadsimta teoloģiskajiem strīdiem, par Jēzus Kristus personu nepastāvēja nekādu pretrunu. Šāda vienošanās bija pakāpeniski panākta agrīnajā Baznīcā tikai pēc ievērojamām diskusijām par Jaunajā Derībā attēlotā Jēzus kā patiesa cilvēka un arī paša Dieva Dēla nozīmi.
Turpināt Viens Kungs, viena ticība lasīšanu

Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs

“Jēzus Kristus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Šī patiesība ir būtiska kristīgajai ticībai un svarīga mūsu mūžīgajai labklājībai.”

Turpināt Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs lasīšanu

Dieva risinājums

Bet kā? Ko lai mēs darām ar grēku? Svēto Rakstu pārsteidzošā atbilde skan – neko. (Ko gan galu galā miris cilvēks spēj darīt?) “Sirdsapziņas pārmetumi” par grēku neizmainīs cilvēka grēcīgo dabu. Citu vainošana, attaisnojumu meklēšana un “pozitīva domāšana” tikai apgrūtina patiesības meklējumus. Un pat visdedzīgākie un patiesākie centieni un apņemšanās “laboties” neko nevar panākt, jo “ar bauslības darbiem neviens cilvēks” – neviens – “nevar kļūt attaisnots Viņa priekšā” (Rom.3.20).
Turpināt Dieva risinājums lasīšanu

Pamatjautājums par grēku

Saskaņā ar vienu no luteriskajām ticības apliecībām, Šmalkaldes artikuliem, arī mums

“jāapliecina, kā to saka Sv. Pāvils Rom. 5:12, ka grēks ir nācis no Ādama, viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un velnam. To sauc par iedzimto grēku jeb pamatgrēku.”

Turpināt Pamatjautājums par grēku lasīšanu

Patiesība par grēku

Bībele par visu liecina tā, kā tas ir – par labo, ļauno, neglīto un par Dieva atbildi uz visu slikto, kas notiek ar mums un ar pasauli. Tā stāsta par to, kā Dievs radīja pasauli bez neviena trūkuma vai nepilnības un kā Dieva visdārgākā radība Ādams un Ieva dzīvoja pilnīgā harmonijā ar Viņu un visu, ko Viņš bija radījis.
Turpināt Patiesība par grēku lasīšanu

Nepareizi uzskati par grēku

Tāpat kā sevis aplūkošana spogulī, grēka apzināšanās nozīmē godīgi paskatīties uz sevi. Un nepareiza grēka izpratne gandrīz vienmēr ir saistīta ar neskaidru priekšstatu par to, “kas mēs esam” kā cilvēki.
Turpināt Nepareizi uzskati par grēku lasīšanu