Mirušo augšāmcelšanās

Romas katoļi pilnībā piekrita luterāņiem tajā, ko māca Apoloģija:

“Pasaules galā parādīsies Kristus un atmodinās visus mirušos, piešķirot mūžīgu dzīvību un mūžīgu iepriecu dievbijīgajiem un nolādot bezdievjus nebeidzamām mocībām kopā ar velnu.”

Turpināt Mirušo augšāmcelšanās lasīšanu

Farizejiskas tendences

Lai cik vērtīgas būtu tradīcijas, tās var kļūt arī kaitīgas un bīstamas. Kad Tas Kungs apšaubīja sava laika tradīciju attiecībā uz pareizu sabata ievērošanu, farizeji tā saniknojās, ka “izgāja un sarunājās pret Viņam, un nolēma To nogalināt.” (Mt. 12:14) Pēc tam farizeji pārmeta Jēzum, ka Viņa mācekļi neievēro tradicionālo “ceremoniālo mazgāšanos.” (Mk. 7:1-5)
Turpināt Farizejiskas tendences lasīšanu

“Vidusceļš”

Jautājums par to, ko iesākt ar tradīcijām, nav jauns. (Varētu pat teikt, ka Baznīcā pastāv tradīcija strīdēties par tradīcijām!) 1520. gadā luteriskās ticības apliecinātāji atzina Apoloģijā:

“Šis tradīciju temats ietver daudzus grūtus un pretrunīgus jautājumus. Kad tās tiek obligāti pieprasītas, tās rada neizturamas mokas sirdsapziņai, kas nav ievērojusi kādu rituālu. No otras puses, to atcelšana [likvidēšana] ietver citus sarežģījumus un problēmas.”

Turpināt “Vidusceļš” lasīšanu

Pamatojums Dieva vārdā

Vispārsteidzošākā iezīme Augsburgas ticības apliecības diskusijā par “kalpošanu” ir tas, luteriskās ticības apliecinātāji nepārtraukti uzsver šīs mācības saistību ar Dieva vārdu. 5. artikuls skaidri apliecina, ka tieši Dieva darbības rezultātā ir iedibināts “kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu pasniegšanai.”
Turpināt Pamatojums Dieva vārdā lasīšanu

Grēku piedošanas dāvana

Iepazīstoties tuvāk ar Evaņģēliju, Luters sāka uzskatīt Romas izmantoto privāto grēksūdzi par “dvēseļu nokaušanu”. Grēku piedošanas dāvana absolūcijā tika aizvietota ar nomācošu prasību sīki uzskaitīt grēkus. Grēksūdze bija padarīta par bauslības, nevis Evaņģēlija lietu.
Turpināt Grēku piedošanas dāvana lasīšanu

Patiesa miesa, patiesas asinis

Šīs dāvanas – mūsu Kunga patiesā miesa un patiesās asinis – bija Viņa novēlējums baznīcai tajā vakarā, kad Viņš tika nodots. Tās ir Viņa pēdējā griba un novēlējums, kas pierakstīts iestādījuma vārdos Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlijos un Pāvila 1. vēstulē korintiešiem.
Turpināt Patiesa miesa, patiesas asinis lasīšanu

Ticība un zīdaiņu kristīšana

Daudzus kristiešus ievērojami satrauc uzsvars uz Kristību kā vienīgi Dieva darbu, un viņi ir neizpratnē par to, kur paliek ticība.
Turpināt Ticība un zīdaiņu kristīšana lasīšanu