Kristība ikdienas dzīvē

Nevienam citam notikumam kristieša personīgajā ikdienas dzīvē nav lielākas nozīmes kā Kristībai. Lielais katehisms māca, ka

“ikvienam kristietim visu mūžu Kristībā pietiek ko mācīties un vingrināties.”

Tas ir tā dēl, kas, kā māca Sv. Pāvils, notika un katru dienu joprojām notiek: “Jo mēs līdz ar Viņu Kristībā esam aprakti nāvei, lai, tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4).
Turpināt Kristība ikdienas dzīvē lasīšanu