“Izredzēta tauta”

Priekšrocības, kas pieder Kristus līgavai, svētajai kristīgajai Baznīcai, ir Debesu valstības atslēgas, vārds, Kristība un Altāra sakraments Dieva iedibināti līdzekļi, lai rūpētos un uzturētu savas avis, ticīgos. Tā ir liela uzticība, tā ir patiesi brīnišķa, unikāla, absolūta uzticība no Dieva puses.
Turpināt “Izredzēta tauta” lasīšanu

Draudze

Jaunajā Derībā tiek bieži norādīts, ka šis veselums iekļauj kādas noteiktas konfesijas ticīgo vietēja mēroga pulcēšanos draudzēs – piemēram, Korintā, Romā un Efezā. Taču vienmēr, pamatojoties Evaņģēlijā! Raksti ļoti skaidri nosauc arī šīs draudzes par “baznīcu”, jo tās iekļauj ticīgos, kuri balstās uz Kristu un kuri apliecina savu ticību, lūdz un piedalās dievkalpojumos, un cenšas nest ticības augļus caur dievbijīgu dzīvi.
Turpināt Draudze lasīšanu

Baznīca ir cilvēki

1539. gadā klajā nāca viens no svarīgākajiem Lutera traktātiem “Par konciliem un Baznīcu”. Luters šajā traktātā ļoti precīzi atklāj Baznīcas patieso būtību, pamatojoties Apustuļu ticības apliecībā, kas “skaidri norāda, kas ir Baznīca, proti, svēto biedrība”, cilvēku sadraudzība, “kas tic uz Kristu”.
Turpināt Baznīca ir cilvēki lasīšanu