Kā augšāmcelta miesa

Luteriskās ticības apliecības grāmatas izmanto arī kapa metaforu, kā Konkordijas formulā:

“Tā nu gluži kā cilvēks, kas ir miris miesīgi, paša spēkiem nevar sagatavoties vai darīt sevi spējīgu atkal saņemt laicīgo dzīvību, tāpat cilvēks, kas ir garīgi miris grēkos, nevar saviem spēkiem pievērsties vai sagatavoties garīgās, debesu dzīvības un taisnības saņemšanai.”

Pievēršanās ticībai nozīmē garīgu atdzimšanu un jaunu Dieva radību.
Turpināt Kā augšāmcelta miesa lasīšanu

Farizejiskas tendences

Lai cik vērtīgas būtu tradīcijas, tās var kļūt arī kaitīgas un bīstamas. Kad Tas Kungs apšaubīja sava laika tradīciju attiecībā uz pareizu sabata ievērošanu, farizeji tā saniknojās, ka “izgāja un sarunājās pret Viņam, un nolēma To nogalināt.” (Mt. 12:14) Pēc tam farizeji pārmeta Jēzum, ka Viņa mācekļi neievēro tradicionālo “ceremoniālo mazgāšanos.” (Mk. 7:1-5)
Turpināt Farizejiskas tendences lasīšanu