“Vidutāja” parādīšanās

Parādās Jēzus. Pats Dievs kļūst par cilvēku un novērš plaisu, kuru mēs esam radījuši starp Viņu un sevi. Viņš un vienīgi Viņš spēj mūs glābt no mums pašiem un no Tēva dusmām.
Turpināt “Vidutāja” parādīšanās lasīšanu

Kā akmens

Augsburgas ticības apliecība noliedz, ka

“bez Svētā Gara, vienīgi ar dabīgajiem spēkiem, mēs varētu Dievu pār visām lietām mīlēt, tāpat Dieva pavēles pildīt.”

Cilvēki vienkārši nespēj izvēlēties kļūt par kristiešiem un darīt tādus darbus, kas sasniegtu šo cēlo mērķi.
Turpināt Kā akmens lasīšanu

Patiesa vienotība un brīvība

Šīs patiesības, protams, no jauna jāpiemēro katrai dienai un laikmetam, kad Baznīca no jauna izskata savu tradīciju nolūku un noderīgumu.
Turpināt Patiesa vienotība un brīvība lasīšanu

Piešķirts Baznīcai

Tas, ka kalpošanas pamatojums ir meklējams Dieva vārdā, norāda uz otru pamatpatiesību: kalpošanas amats ir piešķirts Baznīcai. Augsburgas ticības apliecība norāda:

“Šī vara tiek izlietota tikai mācīšanai un Evaņģēlija pasludināšanai, un sakramentu pasniegšanai.”

Bīskapi tikai izmanto šo varu, tā viņiem nepieder.
Turpināt Piešķirts Baznīcai lasīšanu

Grēku piedošanas dāvana

Iepazīstoties tuvāk ar Evaņģēliju, Luters sāka uzskatīt Romas izmantoto privāto grēksūdzi par “dvēseļu nokaušanu”. Grēku piedošanas dāvana absolūcijā tika aizvietota ar nomācošu prasību sīki uzskaitīt grēkus. Grēksūdze bija padarīta par bauslības, nevis Evaņģēlija lietu.
Turpināt Grēku piedošanas dāvana lasīšanu

Grēku nožēlas pilna dzīve

Reformāciju var raksturot kā cīņu par grēku nožēlas mācību. Luters to saprata ļoti agri. Pirmajā no deviņdesmit piecām tēzēm viņš raksta:

“Mūsu Kungs un mācītājs Jēzus Kristus sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem” (Mt.4:17), vēlējās, lai visa ticīgo dzīve būtu grēku nožēla un atgriešanās.”

Turpināt Grēku nožēlas pilna dzīve lasīšanu

Patiesa miesa, patiesas asinis

Šīs dāvanas – mūsu Kunga patiesā miesa un patiesās asinis – bija Viņa novēlējums baznīcai tajā vakarā, kad Viņš tika nodots. Tās ir Viņa pēdējā griba un novēlējums, kas pierakstīts iestādījuma vārdos Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlijos un Pāvila 1. vēstulē korintiešiem.
Turpināt Patiesa miesa, patiesas asinis lasīšanu

Ticība un zīdaiņu kristīšana

Daudzus kristiešus ievērojami satrauc uzsvars uz Kristību kā vienīgi Dieva darbu, un viņi ir neizpratnē par to, kur paliek ticība.
Turpināt Ticība un zīdaiņu kristīšana lasīšanu