Dieva risinājums

Bet kā? Ko lai mēs darām ar grēku? Svēto Rakstu pārsteidzošā atbilde skan – neko. (Ko gan galu galā miris cilvēks spēj darīt?) “Sirdsapziņas pārmetumi” par grēku neizmainīs cilvēka grēcīgo dabu. Citu vainošana, attaisnojumu meklēšana un “pozitīva domāšana” tikai apgrūtina patiesības meklējumus. Un pat visdedzīgākie un patiesākie centieni un apņemšanās “laboties” neko nevar panākt, jo “ar bauslības darbiem neviens cilvēks” – neviens – “nevar kļūt attaisnots Viņa priekšā” (Rom.3.20).
Turpināt Dieva risinājums lasīšanu

Izjauktas un atjaunotas attiecības

Šīs attiecības tika izjauktas, kad Ādams un Ieva paklausīja kritušajam eņģelim Sātanam un pārkāpa vienīgo pavēli, ko Radītājs viņiem bija devis – neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Viņi bija zaudējuši līdzību Dievam.
Turpināt Izjauktas un atjaunotas attiecības lasīšanu

Augsburgas ticības apliecība

Augsburgas ticības apliecību sarakstīja Melanhtons, tuvs Lutera draugs un līdzstrādnieks, jo Luters pats toreiz nevarēja tur atrasties. Tā izveidota no veselas virknes iepriekš sagatavotu darbu, kuru autoru vidū ir pats Luters, un arī pašu ticības apliecību viņš atzina par labu. Augsburgas ticības apliecību sarakstīja vācu un latīņu valodā; abi teksti tika iesniegti ķeizaram un uzskatīti par līdzvērtīgiem, lai arī tradicionāli visi tulkojumi tiek veikti no latīņu valodas. Bieži tomēr ir tā, ka šie abi teksti paskaidro un papildina viens otru.
Turpināt Augsburgas ticības apliecība lasīšanu

Cīņa par pareizo mācību

Maldu mācības nav apkarotas vienreiz pa visām reizēm apustuļu laikā. Baznīcas vēsture ir kā gara cīņa, lai saglabātu Kristus vēsti šķistu, gluži tādu, kā to sludināja Kristus apustuļi. Arī šī iemesla dēļ radās nepieciešamība izveidot ticības kopsavilkumus, ticības apliecības, lai pastāvētu pie patiesības un noraidītu maldus.
Turpināt Cīņa par pareizo mācību lasīšanu