Trīsvienīgs Dievs

Šeit var arī piebilst, ka nedz Kristus, nedz Sv. Gars nav radības, tādēļ tos arī nevajadzētu sajaukt ar kaut ko no radītās pasaules. Augsburgas ticības apliecība piemin dažus piemērus, kuros var redzēt šīs kļūdas.
Turpināt Trīsvienīgs Dievs lasīšanu

Trīsvienības mācība

Augsburgas ticības apliecība māca, ka luteriskās draudzes ir vienotas senās baznīcas ticībā “dievišķas būtnes vienībai un trim personām”. Trīsvienības mācība ir viens no pašiem grūtākajiem jautājumiem ar ko mums vispār teoloģijā ir jānodarbojas.Tā runā par attiecībām, kādas pastāv Dieva Tēva, Jēzus Kristus un Svētā Gara starpā, lai tādā veidā nepieļautu nopietnas kļūdas Bībeles izpratnē un lai neteiktu, vairāk nekā pati Bībele saka, un galu galā nenonāktu ir spekulācijās. Turpināt Trīsvienības mācība lasīšanu

Kas ir Dievs?

Augsburgas ticības apliecības 1. artikuls vispirms apliecina kristiešu kopējo ticību, ka ir viens Dievs, pasaules Radītājs un Kungs. Viņš ir Radītājs, t.i., Dievs, kas licis rasties visam, kur iepriekš nebija nekā (1. Moz. 1-2). Ja Viņš nebūtu radījis, nebūtu nedz mūsu, nedz pasaules, kurā mēs dzīvojam (Rom.4:17). Arī “neredzamās lietas” – eņģeļi un garīgās būtnes pieder radībai (Kol. 1:16). Pastāv būtiska atšķirība starp Dievu un radību: radība nav dievišķa un Dievs nav radība. Radības, debesu ķermeņu, garu, nozīmīgu personību vai dabas pielūgšana ir elkdievība un ir pretrunā ar Dieva gribu (2. Moz. 20:3-5; Mt. 4:8-11; Ap. d. 14:11- 15; Rom. 1:22-25; Atkl. 19:10).
Turpināt Kas ir Dievs? lasīšanu

Izjauktas un atjaunotas attiecības

Šīs attiecības tika izjauktas, kad Ādams un Ieva paklausīja kritušajam eņģelim Sātanam un pārkāpa vienīgo pavēli, ko Radītājs viņiem bija devis – neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Viņi bija zaudējuši līdzību Dievam.
Turpināt Izjauktas un atjaunotas attiecības lasīšanu

Dieva radīšanas darbs

Ieklausīsimies Dieva teiktajā par to, kā Viņš radīja pasauli, visumu, pilnīgi visu – ieskaitot tevi un mani. Izmantodams Mozu kā cilvēcisko starpnieku, Dievs sniedz pilnīgi uzticamu stāstu par saviem radīšanas darbiem. Vienīgais, kas tieši piedalījās radīšanā, sniedz pārskatu par savu darbu 1. Moz. 1:1-2:3. Sākot ar 1. Moz. 2:4, Viņš sniedz sīkāku aprakstu par vīrieša un sievietes, mūsu pirmo vecāku Ādama un Ievas, radīšanu. Turpināt Dieva radīšanas darbs lasīšanu

Dievs mums ir atklājis pats sevi

Acīmredzama ir patiesība, ka pastāv Dievs, kas ir radījis un joprojām uztur visas lietas un kas ir gudrs un varens, un labs. Taču ar to vien nepietiek, ka zinām dažus faktus par Dieva būtību. Turpināt Dievs mums ir atklājis pats sevi lasīšanu

Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība

“Lai rastu garīgu jēgu, ir jāpazīst Dievs. Par laimi, Viņš mums ir atklājis pats sevi un darījis zināmu, kādēļ mēs šeit atrodamies.”

Turpināt Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība lasīšanu