Pagaidām

Dievam nav jāgaida līdz pastardienai, lai spriestu savu tiesu. Piemēram, Luters paredzēja Dieva sodu vāciešiem, jo viņi nepieņēma Evaņģēliju, kuru bija atjaunojusi reformācija. Mēs nevaram iedomāties sevi Dieva vietā, taču mēs apzināmies, ka Dievs soda, neatklājot Evaņģēliju tiem, kas to nepieņem.
Turpināt Pagaidām lasīšanu

Millenārisms

Lai gan reformācijas laikā visas puses vienojās par Kristus redzamo atkalnākšanu, anabaptisti gatavojās Viņa atnākšanai, mēģinot nodibināt pasaulīgu valstību. Viņu neveiksmīgais sociālais eksperiments balstījās uz maldu mācību, ko dēvē par “millenārismu”, kas latīņu valodā nozīmē tūkstošgadi.
Turpināt Millenārisms lasīšanu

Mirušo augšāmcelšanās

Romas katoļi pilnībā piekrita luterāņiem tajā, ko māca Apoloģija:

“Pasaules galā parādīsies Kristus un atmodinās visus mirušos, piešķirot mūžīgu dzīvību un mūžīgu iepriecu dievbijīgajiem un nolādot bezdievjus nebeidzamām mocībām kopā ar velnu.”

Turpināt Mirušo augšāmcelšanās lasīšanu