Patiesība un nepatiesība, kas tikai pretendē uz patiesību

Kā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Pats Dievs ir atbildējis uz šo jautājumu, kad Viņš atklājās, lai vadītu mūs atpakaļ pie sevis. Sākotnēji tas notika caur Vecās Derības praviešiem un ļaudīm, bet beidzot un galīgā veidā caur Jēzu Kristu, Dieva Dēlu (Ebr.1:1-2). To darīdams Kristus ir licis pamatu jaunai sadraudzībai starp Dievu un cilvēkiem, un devis žēlastības līdzekļus, kas mūs ieved šajā sadraudzībā. Par to tad ari runā kristīgā vēsts, kas savā būtībā ir vēsts par Kristu.
Turpināt Patiesība un nepatiesība, kas tikai pretendē uz patiesību lasīšanu