Kristība un ticības atmodināšana

Mazais katehisms apraksta Kristības ietekmi šādiem vārdiem:

“Tā dara, ka grēki top piedoti, atpestī no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka.”

Turpināt Kristība un ticības atmodināšana lasīšanu